site search by freefind
Gørløse Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 8a   Adresse: Maglekærvej 8    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Maglekær      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Boye Jensen        
    Jens Boyesen 1735 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation 
    Niels Jensen 1736     2) Fæste Designation
    Christen Larsen 1744     3) Fæste Designation 
    Lars Jensen 1748 Gift med forrige fæsters enke   4) Fæste Designation 
    Andreas Andersen 1768 Svigersøn til forrige fæster   5) Fæste Designation 
    Jørgen Jensen 24.3.1772     6) Fæste Designation 
    Peder Jensen 12.11.1799 Hesselbjerg    
    Niels Larsen 29.10.1822 Svigersøn til forrige ejer og sognefoged   7) Fæste Designation 
    Niels Nielsen 10.1.1863 Søn af forrige ejer og ejer af Kirkegaard samt medlem af sognerådet    
    Hans Larsen 4.12.1909 Sammen med Kirkegaard 7a    
    Niels Peter Kobbernagel 16.9.1913 Sammen med Kirkegaard 7a    
    Jens Rasmussen 12.6.1918 Sammen med Kirkegaard 7a    
    Chr. A. Poulsen 7.10.1918 Sammen med Kirkegaard 7a    
    Karl Christian Richard Larsen 31.7.1924      
    Viggo Madsen 1946      
    Agda Frederiksen og fru E. Bang-Svendsen ca. 1950      
    Viggo Laustsen 1.5.1952 Købesum kr. 59.000    
    Lotte og René Lander 16.1.2002      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Oprindelig gård nr. 6, dernæst nr. 4        
    Fra 1833 samme ejer som Kirkegaard matr.nr 7a.      
    Niels Larsen køber 15.10.1833 44 tdr. land fra Kirkegaard af Peder Jensen for 2000 Rigsbankdaler    
    Omkring 1820 bliver der opført en ny gård      
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour I Samling Fjerde Bind fra 1907:      
    Postforbindelse og nærmeste Station Slangerup. Gården ligger 1 1/4 mil fra Hillerød. Den nuværende ejer er Niels Nielsen, der er født på ejendommen i 1840 og gift med Birthe Nielsen født 1839.    
    Hartkorn 14 Tdr. 2 skp., 3 Fdkr.,  2¾Alb.  Der svares i kongetiende c. 100 kr, i kirketiende c. 80 kr, og i præstetiende 120 kr. Ejendomsskyld 52.000 kr. Brandassurance for hovedbygning og avlsbygninger 22.000, for besætning, inventar og avl 27.000 kr. Bygningerne er forsikret i 'Den alm. Brandforsikring f. Landbr.' og besætning, inv. og avl i ' Frederiksborg Amts Brandf.' Areal 112 Tdr. ld. deraf Ager 100, eng 10, have og gårdsplads 2. Gården drives af ejeren.     
    Agermarken drives i en 9 marksdrift:  Brak, rug, byg, rodfrugter, byg, havre, kløver og græs. Staldg. gives til brak og rodfrugter. Jordens bonitet er overvejende lermuldet. Der holdes 16 køer, 24 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyve, 7 heste, 3 plage og føl samt 4 får og lam. Sidste år solgtes ca. 50 fedesvin. Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget tillæg og er af korthorns race. Mælken leveres til Borup Andeslmejeri. Det norm. folkehold er 1 fodermester, 2 karle, 2 pige og 1 daglejer.    
    Maglekjærgaards bygninger er opførte dels af grundmur, dels af bindingsværk.    
Kildehenvisninger:      
  1) Jens Boyesen formaaet at antage Boye Jensens fradømte ødegaard af hartkorn 8-1. Bygningerne er 40 Fag som tilligemed Besætningen er megt slt og ringe. Fri.    
  2) Niels Jensen nødt til at antage Jens Boyesens fradømte Ødegaard No 6 af hartkorn 8-1. Bygningerne er 42 Fag meget slet Stand. Besætnignen 7 meget slette Bæster som alle var vurderet for 24 Rd. Ingen korn. Intet i Indfæstning    
  3) Christen Larsen overtalt til at antage Niels Jensens ved dom fradømte Ødegaard No 6 hartkorn 8-1. Bygningerne 28 Fag slet Stand. Besætningen ringe. Fri indfæstning    
  4) Lars Jensen Ungkarl af Sigerslevøster faaet fæste paa Gaarden No 6 af hartkorn 8-1, som Christen Larsen er fradød, hvis Enke han ægter. Restance som denne nye Fæster har betalt. Gaarden, der bestaar af 45 Fag, er god Bygning, og Besætning ikkun .. Stand. Fri Indfæstning    
  5) Andreas Andersen Reserve Soldat antager Gaarden No 6 af hartkorn 8-1, som Lars Jensen er fradød. Bygningerne er 3 Længer i slet Stand, bekommer ikkun maadelig Besætning, hvilke Fæsteren paa egen Bekostning bringer i Stand og betaler Restancerne. Fri Indfæstning    
  6) Jørgen Jensen Landsoldat formaaet at antage Gaarden No 6 af hartkorn 8-1, som Andreas Andersen er fradømt. Bygningerne er 4 Længer i slet Stand. Bekommer kun ringe Besætning beløbende til 74 Rd. Fri Indfæstning    
  7) Niels Larsen forevist Skjøde dateret 29. forrige Maaned paa Gaarden Maglekiær med tilliggende Jorder af hartkorn 8-1-2 7/21, som Peder Jensen til ham haver afhændet og betalt den bestemte Recognition mod 33 Rd Sølv, som i Sedler og Penge udgør 41,24.    
Større danske Landbrug af Forstander J.J. Hansen 1930:      
   

   
© Webdesign: BS